Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm Sanskrit Shurangama Mantra

Thứ tư - 26/02/2014 07:14 - Đã xem: 4126
Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm Sanskrit Shurangama Mantra
Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm Sanskrit Shurangama Mantra

 

Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm Sanskrit
Shurangama Mantra


 

(Part I) 

namo satata sugataya arhate samyak-sambuddhasya (1) 
satata buddha koti usnisam (2) 
namo sarva buddha bodhisattve-bhyah (3) 
namo saptanam samyak-sambuddha koti-nam (4) 
sa sravaka samgha-nam (5) 
namo loke arhata-nam (6) 
namo srota-apanna-nam (7) 
namo sakrdagami-nam (8) 
namo loke samyak-gata-nam (9) 
samyak-prati-panna-nam (10) 
namo deva-rsi-nam (11) 
namo siddhya-vidya-dhara-rsi-nam (12) 
sapa-anu graha-saha-samartha-nam (13) 
namo brahma-ne (14) 
namo indra-ya (15) 
namo Bhagavate rudra-ya uma-pati saheyaya (16) 
namo Bhagavate narayana-ya panca maha-mudra (17) 
namas-krtaya (18) 
namo Bhagavate maha-kala-ya (19) 
tripura-nagara (20) 
vidra-pana-karaya (21) 
adhi-mukti (22) 
smasana-nivasini (23) 
matr-gana (24) 
namas-krtaya (25) 
namo Bhagavate tathagata kulaya (26) 
namo padma kulaya (27) 
namo vajra kulaya (28) 
namo mani kulaya (29) 
namo gaja kulaya (30) 
namo Bhagavate drdha-sura-sena pra-harana-rajaya (31) 
tathagata-ya (32) 
namo Bhagavate amitabha-ya (33) 
tathagata-ya arhate samyak-sambuddha-ya (34) 
namo Bhagavate aksobhya-ya (35) 
tathagata-ya arhate samyak-sambuddha-ya (36) 
namo Bhagavate bhaisajya-guru vaidurya prabha raja-ya (37) 
tathagata-ya arhate samyak-sambuddha-ya (38) 
namo Bhagavate sam-puspita salendra raja-ya (39) 
tathagata-ya arhate samyak-sambuddha-ya (40) 
namo Bhagavate sakyamuni-ye (41) 
tathagata-ya arhate samyak-sambuddha-ya (42) 
namo Bhagavate ratna ketu raja-ya (43) 
tathagata-ya arhate samyak-sambuddha-ya (44) 
tebhyo namas-krtva idam Bhagavanas tathagata usnisam (45) 
sitata-patram (46) 
namo apa-rajitam prati-yangiram (47) 
sarva bhuta graha nigrahaka kara-hani (48) 
para vidya chedanim (49) 
akala mri-tyu pari traya-na kari (50) 
sarva bandhana moksani (51) 
sarva dusza duh-svapna nivarani (52) 
catura-sitinam graha saha-sranam vidhvam-sana kari (53) 
asza vimsatinam naksa-tranam pra-sadana kari (54) 
aszanam maha-graha-nam vi-dhvam-sana kari (55) 
sarva satru nivaranam (56) 
ghoram duh-sva-pnam ca nasani (57) 
visa, sastra, agni, udaka, ranam (58) 
apara-jita ghora maha-bala canda, maha-dipta maha-teja (59) 
maha-sveta-jvala maha-bala pandara-vasini arya-tara (60) 
bhri-kuzi ce va vijaya vajra-maletih (61) 
vi-sruta padmakah vajra-jihvah ca mala ce va aparajita vajra-dandah (62) 
visala ca santa, sveteva pujita sauma-rupah, maha-sveta arya-tara (63) 
maha-bala apara vajra-samkala ce va vajra-kaumari kulam-dhari (64) 
vajra-hasta ca vidya (65) 
kan-cana mallikah kusum-bhaka ratna (66) 
vairocana kuliya-ya artha usnisa (67) 
vi-jrmbha mani ca vajra-kanaka prabha-locana (68) 
vajra-tundi ca sveta ca kamala-ksah siasi-prabha (69) 
ity-iti mudra ganah sarve raksam kurvantu iman mama asya (70) 

(Part II) 

Om rsi-gana pra-sastas tathagata usnisa (71) 
hum trum jambhana (72) 
hum trum stambhana (73) 
hum trum para-vidya sam-bhaksana kara (74) 
hum trum sarva dusza-nam stambhana kara (75) 
hum trum sarva yaksa raksasa grahanam vi-dhvam-sana kara (76) 
hum trum catura-siti-nam graha saha-sra-nam vi-dhvam-sana kara (77) 
hum trum asza-vimsati-nam naksatra-nam pra-sadana kara (78) 
hum trum asza-nam maha-graha-nam vi-dhvam-sana kara (79) 
hum trum raksa raksa mam (80) 
bhagavans tathagata usnisa (81) 
praty-angire maha-sahasra bhuje sahasra-sirse koti-siata sahasra netre (82) 
abhede jvalita-zazaka maha-vajrodara tri-bhuvana mandala (83) 
Om svastir bhavatu mama iman mama-sya (84) 

(Part III) 

raja-bhayah cora-bhayah agni-bhayah udaka-bhayah visa-bhayah siastra-bhayah (85) 
para-cakra-bhayah dur-bhiksa-bhayah asiani-bhayah akala-mrityu-bhayah (86) 
dharani bhumi kampaka pata-bhayah ulaka-pata-bhayah raja-danda-bhayah (87) 
naga-bhayah vidyud-bhayah suparna-bhayah (88) 
yaksa-grahah raksasi-grahah preta-grahah pisaca-grahah bhuta-grahah (89) 
kumbhanda-grahah putana-grahah kaza-putana-grahah (90) 
skanda-grahah apa-smara-grahah unmada-grahah chaya-grahah revati-grahah (91) 
jata-a-harinam garbha-a-harinam rudhira-a-harinam mamsa-a-harinam (92) 
medha-a-harinam majja-a-harinam jata-a-harinim jivita-a-harinam pita-a-harinam (93) 
vanta-a-harinam asucya-a-harinim citta-a-harinim (94) 
te-sam sarve-sam sarva-graha-nam vidyam chedayami kilayami (95) 
pari-vrajaka kritam vidyam chedayami kilayami (96) 
dakini-kritam vidyam chedayami kilayami (97) 
maha-pasupati rudra-kritam vidyam chedayami kilayami (98) 
narayana-kritam vidyam chedayami kilayami (99) 
tattva-garuda kritam vidyam chedayami kilayami (100) 
maha-kala-matri gana-kritam vidyam chedayami kilayami (101) 
kapalika kritam vidyam chedayami kilayami (102) 
jaya-kara madhu-kara sarva artha sadhaka kritam vidyam chedayami kilayami (103) 
catur-bhagini kritam vidyam chedayami kilayami (104) 
bhri-ngi-rizi nandike-svara gana-pati sahaya kritam vidyam chedayami kilayami (105) 
nagna-sramana kritam vidyam chedayami kilayami (106) 
arhanta kritam vidyam chedayami kilayami (107) 
vita-raga kritam vidyam chedayami kilayami (108) 
vajra-pani guhya guhya-kadhi-pati kritam vidyam chedayami kilayami (109) 
raksa mam Bhagavan iman mama-sya (110) 

(Part IV) 

Bhagavans tathagata usnisa sitata-patra namo-stute (111) 
asita na-la-rka prabha sphuza vi-kas sitata-patre (112) 
jvala jvala, dara dara, bhidara bhidara, chida chida (113) 
hum hum phat phat phat phat phat svaha hehe phat (114) 
amogha-ya phat apratihata phat (115) 
vara-prada phat ssura-vidrapaka phat (116) 
sarva deve-bhyah phat, sarva nage-bhyah phat (117) 
sarva yakse-bhyah phat, sarva gandharve-bhyah phat (118) 
sarva asure-bhyah phat, sarva garude-bhyah phat (119) 
sarva kimnare-bhyah phat, sarva mahorage-bhyah phat (120) 
sarva raksase-bhyah phat, sarva bhute-bhyah phat (121) 
sarva pisace-bhyah phat, sarva kumbhande-bhyah phat (122) 
sarva manusye-bhyah phat, sarva amanusye-bhyah phat (123) 
sarva putane-bhyah phat, sarva kaza-putane-bhyah phat (124) 
sarva dur-langhite-bhyah phat, sarva dus-preksite-bhyah phat (125) 
sarva jvare-bhyah phat, sarva apasmare-bhyah phat (126) 
sarva sramane-bhyah phat, sarva tiri-thike-bhyah phat (127) 
sarva utmadake-bhyah phat, sarva vidya raja-carye-bhyah phat (128) 
jaya kara madhu kara sarva artha sadhake-bhyah phat (129) 
vidya acarye-bhyah phat, catur-bhagini-bhyah phat (130) 
vajra kaumari kulam dhari vidya raje-bhyah phat, maha praty-angire-bhyah phat (131) 
vajra samkara-ya praty-angira rajaya phat (132) 
maha-kala-ya maha-matri-gana namas-kritaya phat (133) 
visnavi-ye phat, brahmani-ye phat (134) 
agni-ye phat, maha-kali-ye phat (135) 
kala-dandi-ye phat, indra-ye phat, matre-ye phat (136) 
raudri-ye phat, camundi-ye phat (137) 
kala-ratri-ye phat, kapali-ye phat (138) 
adhi-muktaka smasana vasiniye phat (139) 
ye-ke-citta, sattva-asya mama iman mama-asya (140) 

(Part V) 

dusza-citta, papa-citta, raudra-citta, vi-dvesa-citta, amitri-citta (141) 
ut-pada-yanti kila-yanti mantra-yanti japanti juhanti (142) 
oja-aharah garbha-aharah rudhira-aharah vasa-aharah (143) 
majja-aharah jata-aharah jivita-aharah balya-aharah (144) 
malya-aharah gandha-aharah puspa-aharah phala-aharah sasya-aharah (145) 
papa-citta, dusza-citta, raudra-citta (146) 
yaksa-grahah, raksasa-grahah, preta-grahah, pisaca-grahah (147) 
bhuta-grahah, Kumbhanda-grahah, skanda-grahah, unmada-grahah (148) 
chaya-grahah, apa-smara-grahah, daka-dakini-grahah, revati-grahah (149) 
jamika-grahah, sakuni-grahah, raudra-matri-nandika-grahah, alamba-grahah (150) 
hanu kantha-pani-grahah (151) 
jvarah eka-hikah dvaiti-yakah traiti-yakah catur-thakah (152) 
nitya-jvarah visama-jvarah vati-kah paitti-kah slai-smi-kah (153) 
sam-nipati-kah sarva-jvarah siro-hrathi (154) 
ardha-ava-badha-kah badha-aroca-kah (155) 
aksi-rogam mukha-rogam hrid-rogam gala-graham karna-sulam danta-sulam (156) 
hridaya-sulam marman-sulam parsva-sulam priszha-sulam udara-sulam kazi-sulam (157) 
vasti-sulam uru-sulam nakha-sulam hasta-sulam (158) 
pada-sulam sarva-anga-pratyanga-sulam (159) 
bhuta vetada dakini jvarah dadrukah kanduh kizi bhah-lutah vaisarpah-loha lingah (160) 
siastra-sana-gara visa-yoga agne udaka mara vaira kantara akala-mrityo (161) 
tri-yambuka trai-laza vriscika sarpa nakula simha vyaghra riksa taraksa mara (162) 
jivis te-sam sarve-sam (163) 
sitata-patra maha vajro-snisam, maha-praty-angiram (164) 
yavad-dva-dasa yojana abhy-anta-rena sima bandham karomi (165) 
vidya-bandham karomi, tejo-bandham karomi para-vidya-bandham karomi (166) 
tadyatha ( 167, Following is the Mantra-Heart: ) 
Om anale visade vira vajra-dhare bandha bandhani vajra-pani phat hum trum phat Svaha (168)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Ứng dụng điện thoại
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập50
  • Máy chủ tìm kiếm11
  • Khách viếng thăm39
  • Hôm nay7,489
  • Tháng hiện tại360,230
  • Tổng lượt truy cập47,066,085
Flag Counter
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây