Văn Khấn 23 Tháng Chạp và Văn Khấn Giao Thừa Chọn Ngày, Tuổi, Giờ, Tốt

Thứ năm - 28/01/2016 21:15 - Đã xem: 4373

Văn Khấn 23 Tháng Chạp và Văn Khấn Giao Thừa Chọn Ngày, Tuổi, Giờ, Tốt

Nam Mô A Mi Đà Phật
VĂN KHẤN CẦU AN NGÀY HAI MƯƠI BA THÁNG CHẠP
 
 -   NAM MÔ THƯỜNG TRỤ THẬP PHƯƠNG PHẬT! NAM MÔ THƯỜNG TRỤ THẬP PHƯƠNG PHÁP! NAM MÔ THƯỜNG TRỤ THẬP PHƯƠNG TĂNG! NAM MÔ BẢN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT! NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT !
- Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.
  Kính lạy mười phương chư vị Hộ Pháp - Thiện thần, Thiên phủ, Địa phủ, Thủy phủ; Thiên quan, Địa quan, Thủy quan cập đẳng chư thần quân. Đương niên, Đương cảnh, Thành Hoàng Bản Gia Thổ Công, Đông Trù Tư Mệnh, Táo Phủ Thần Quân; Môn khẩu Thổ Địa ban tài tiếp lộc- chính vị gia tiên chi thần...Thuỳ từ chứng giám cho tín chủ chúng con Tên là:..............................Địa chỉ:............................................................................
            Hôm nay là ngày lễ Táo Quân, tín chủ chúng con theo lời Phật dạy phóng sinh tu phúc, thiết lễ Hương- Hoa phẩm vật kính cúng mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Thiên, Long, Bát Bộ, Hộ Pháp Thiện Thần cập Bản Gia Thổ Công, Đông trù tư mệnh đẳng chư liệt vị gia tiên Nội Ngoại... xin thùy từ chứng minh và gia hộ cho toàn gia quyến chúng con được trượng thừa công đức. Cầu lộc đắc lộc, cầu tài đắc tài, cầu bình an đắc bình an; công danh hiển đạt, gia thế hanh thông. Lại nguyện cho Quốc thái dân an, thế giới Hoà bình, chúng sinh an lạc, đồng phát Bồ Đề Tâm.
*          Thắp ba nén hương trước vật phóng sinh và đọc bài phóng sinh dưới đây:
            Đức Phật dạy rằng: "Tình ái nhiều tư tưởng ít thì phải đọa làm kiếp súc sinh. Vậy nên biết rằng các ngươi kiếp trước si mê tình ái, không biết đường tu, cho nên kiếp này phải chịu báo thân mang lông may vảy, nào lặn - nào bay mỗi loài một khác. Hoặc mắc phải lưới, hoặc trúng hòn tên... mạng kề trên thớt cùng với nước sôi lửa bỏng.
            Hôm nay gặp người hiền lương, tuân theo lời Phật, xuất tiền chuộc lấy thân hình, cứu các ngươi thoát khỏi chỗ chết, lại đưa các ngươi đến nơi đạo tràng này. Cúi xin Phật thánh ban cho các ngươi diệu tính sáng suốt, vậy các ngươi phải nhất tâm để quy y Tam Bảo:
            -           Hỡi chúng sinh các ngươi phải nhất tâm quy y Phật.
            -           Hỡi chúng sinh các ngươi phải nhất tâm quy y Pháp.
            -           Hỡi chúng sinh các ngươi phải nhất tâm quy y Tăng.
                        Chúng sinh cần mau chóng quy y Phật.
                        Chúng sinh cần mau chóng quy y Pháp.
                        Chúng sinh cần mau chóng quy y Tăng.
            Quy y Phật rồi không phải đọa vào địa ngục. Quy y Pháp rồi không phải đọa làm ngã quỷ. Quy y Tăng rồi không phải đọa làm súc sinh.
            Chúng sinh các ngươi đã quy y Tam Bảo trọn vẹn rồi thì nghiệp chướng từ vô thủy cho đến nay đều được tiêu trừ, trí tuệ mở mang. Vậy các ngươi phải mau phát Bồ Đề Tâm, nguyện giứt bỏ cái thân súc sinh này để được vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Mi Đà, ngay trong khoảnh khắc, ngồi trên hoa sen, chứng ngôi bất thoái.
                                                                        Vậy nên có kệ chú rằng:
                                                                        Các ngươi nghiệp chướng xưa kia nhiều,
                                                                        Nên mới bị tên đạn lưới vây,
                                                                        May có thiện duyên công đức lớn,
                                                                        Quy y Tam Bảo tội tiêu ngay.
- Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha, ma ha bát nhã ba la mật đa (3 lần đọc chú).
Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.
Tải file Word về TẠI ĐÂY
 
VĂN KHẤN GIAO THỪA VÀ CHỌN NGÀY, TUỔI, GIỜ TỐT...
 
          -  NAM MÔ THƯỜNG TRỤ THẬP PHƯƠNG PHẬT!
          -  NAM MÔ THƯỜNG TRỤ THẬP PHƯƠNG PHÁP!
          -  NAM MÔ THƯỜNG TRỤ THẬP PHƯƠNG TĂNG!
          -  NAM MÔ BẢN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!
          -  NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT !
 
- Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.
  Kính lạy mười phương chư vị Hộ Pháp - Thiện thần, Thiên phủ, Địa phủ, Thủy phủ; Thiên quan, Địa quan, Thủy quan cập đẳng chư thần quân. Đương niên, Đương cảnh, Thành Hoàng- Bản Gia Thổ Công Đông Trù - Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân; Môn khẩu Thổ Địa ban tài tiếp lộc-chính vị gia tiên chi thần...Thuỳ từ chứng giám cho tín chủ chúng con: Tên là:...................
Địa chỉ:...........................................................................................................................................
            Trong giờ phút Giao Thừa thiêng liêng, tống cựu nghinh tân, tiễn quan Tống Vương Hành Khiển -Thiên tào hành binh - Vương tào phán quan chi thần, đón quan Tề Vương Hành Khiển- Tấn tào phán quan - Ngũ miếu hành binh chi thần... Năm cũ vừa qua, năm mới đang điểm, Gia chủ chúng con tâm thành phu thiết Hương Hoa Lễ Vật, kính cúng mươi phương Tam Bảo Hiền Thánh, cập chư Thần Linh Bản Cảnh, Quan Đương Niên Hành Khiển, Cửu Huyền Thất Tổ- Nội Ngoại đẳng chư Gia Tiên... thuỳ từ chứng minh gia hộ cho toàn gia quyến chúng con bước sang Xuân mới được vạn sự cát tường, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Cầu tài đắc Tài, Cầu lộc đắc Lộc, cầu bình an đắc Bình An, cầu trường thọ đắc Trường Thọ, công thành danh toại... Lại nguyện cho Quốc thái dân an, thế giới Hoà Bình, chúng sinh an lạc và đồng phát Bồ Đề Tâm.
- Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.
* Xuất hành chọn hướng ngày tế:
-   Mồng 1: - Hỷ thần hướng Tây Bắc, Tài thần hướng Tây Nam.
-   Mồng 2: - Hỷ thần hướng Tây Nam, Tài thần: chính Bắc.
-   Mồng 3: - Hỷ thần Đông Bắc, Tài thần Đông Nam.
* Giờ tốt:
-           Ngày mồng một tết: Thìn (7h - 9h) Tỵ (9h-11h), Mùi (1h - 3h).
-           Ngày mồng hai tết: Mão (5 - 7h sáng), Ngọ (9 -11h trưa), Mùi ( 1h-3h)
-           Ngày mồng ba tết: Dần (3-5 sáng), Thìn (7-9h sáng), Tỵ (9-11h), Thân ( 3-5h chiều).
* Khai chương mở cửa hàng: Ngày mồng 6. Giờ Mão: 5h - 7h sáng. Giờ Thân: 15h - 17h.
* Chọn tuổi xông đất: Chủ nhà Nam tuổi: Tý, chọn Tân Sửu, Quý Sửu. Tuổi  Sửu chọn Bính Tý, Mậu Tý. Tuổi Dần chọn Quý Hợi, Ất Hợi. Tuổi Mão chọn Nhân Tuất, Giáp Tuất. Tuổi Thìn chọn Đinh Dậu, Kỷ Dậu. Tuổi Tỵ chọn Bính Thân, Giáp Thân. Tuổi Ngọ chọn Đinh Mùi, Ất Mùi. Tuổi Mùi chọn Bính Ngọ, Mậu Ngọ. Tuổi Thân chọn Đinh Tỵ, Tân Tỵ. Tuổi Dậu chọn Mậu Thìn, Canh Thìn. Tuổi Tuất chọn Đinh Mão, Kỷ Mão. Tuổi Hợi chọn Canh Dần, Nhâm Dần.
            Hoặc một cách chọn nữa là người tuổi Tý, Ngọ, chọn Mão, Dậu thì chọn tuổi có can Nhâm, Ất. Chủ Tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi thì chọn tuổi có can Nhâm, Bính, Mậu. Chủ Tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thì có hàng can Ất, Nhâm, Tân. ( Thí dụ: ất mùi, ất tỵ; nhâm tý, tân mão v.v...)
Tải file Word về TẠI ĐÂY
 

Tác giả bài viết: BBT Website

Nguồn tin: www.tinhtonghochoi.vn

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền
 Tags: nam mô

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây