Văn Khấn 23 Tháng Chạp - Văn Khấn Giao Thừa Chọn Ngày, Tuổi, Giờ tốt... Xuân Quý Mão 2023

Thứ hai - 09/01/2023 08:06 - Đã xem: 5812
Theo tục lệ, ngày 23 tháng Chạp, người Việt thường làm lễ tiễn ông Công ông Táo về trời. Bên cạnh những lễ vật, mâm cỗ, các gia đình cũng cần quan tâm tới văn khấn. Văn cúng khấn ông Công, ông Táo chính là một nghi thức không thể thiếu trong ngày con cháu làm cơm cúng tiễn đưa ông Táo về chầu.
9 bai van khan cung vai trong dip tet co truyen viet nam 2023
9 bai van khan cung vai trong dip tet co truyen viet nam 2023
VĂN KHẤN CẦU AN
NGÀY HAI MƯƠI BA THÁNG CHẠP
• NAM MÔ THƯỜNG TRỤ THẬP PHƯƠNG PHẬT! NAM MÔ THƯỜNG TRỤ
THẬP PHƯƠNG PHÁP! NAM MÔ THƯỜNG TRỤ THẬP PHƯƠNG TĂNG!
NAM MÔ BẢN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT! NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !
• Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán
Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Kính lạy mười phương chư vị Hộ Pháp - Thiện thần, Thiên phủ, Địa phủ,
Thủy phủ; Thiên quan, Địa quan, Thủy quan cập đẳng chư thần quân.
Đương niên, Đương cảnh, Thành Hoàng Bản Gia Thổ Công, Đông Trù Tư
Mệnh, Táo Phủ Thần Quân; Môn khẩu Thổ Địa ban tài tiếp lộc- chính vị
gia tiên chi thần...Thuỳ từ chứng giám cho tín chủ chúng con Tên
là:…………………………...…....................................................
Địa chỉ:..........................................................................................
Hôm nay là ngày lễ Táo Quân, tín chủ chúng con theo lời Phật dạy
phóng sinh tu phúc, thiết lễ Hương- Hoa phẩm vật kính cúng mười phương
chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Thiên, Long, Bát Bộ,
Hộ Pháp Thiện Thần cập Bản Gia Thổ Công, Đông trù tư mệnh đẳng chư
liệt vị gia tiên Nội Ngoại... xin thùy từ chứng minh và gia hộ cho toàn gia
quyến chúng con được trượng thừa công đức. Cầu lộc đắc lộc, cầu tài đắc
tài, cầu bình an đắc bình an; công danh hiển đạt, gia thế hanh thông. Lại
nguyện cho Quốc thái dân an, thế giới Hoà bình, chúng sinh an lạc, đồng
phát Bồ Đề Tâm.
* Thắp ba nén hương trước vật phóng sinh và đọc bài phóng sinh
dưới đây:
Đức Phật dạy rằng: "Tình ái nhiều tư tưởng ít thì phải đọa làm kiếp
súc sinh. Vậy nên biết rằng các ngươi kiếp trước si mê tình ái, không biết
đường tu, cho nên kiếp này phải chịu báo thân mang lông may vảy, nào
lặn - nào bay mỗi loài một khác. Hoặc mắc phải lưới, hoặc trúng hòn tên...
mạng kề trên thớt cùng với nước sôi lửa bỏng.
Hôm nay gặp người hiền lương, tuân theo lời Phật, xuất tiền chuộc
lấy thân hình, cứu các ngươi thoát khỏi chỗ chết, lại đưa các ngươi đến
nơi đạo tràng này. Cúi xin Phật thánh ban cho các ngươi diệu tính sáng
suốt, vậy các ngươi phải nhất tâm để quy y Tam Bảo:
• Hỡi chúng sinh các ngươi phải nhất tâm quy y Phật.
• Hỡi chúng sinh các ngươi phải nhất tâm quy y Pháp.
• Hỡi chúng sinh các ngươi phải nhất tâm quy y Tăng.
Chúng sinh cần mau chóng quy y Phật.
Chúng sinh cần mau chóng quy y Pháp.
Chúng sinh cần mau chóng quy y Tăng.
Quy y Phật rồi không phải đọa vào địa ngục. Quy y Pháp rồi không
phải đọa làm ngã quỷ. Quy y Tăng rồi không phải đọa làm súc sinh.
Chúng sinh các ngươi đã quy y Tam Bảo trọn vẹn rồi thì nghiệp
chướng từ vô thủy cho đến nay đều được tiêu trừ, trí tuệ mở mang. Vậy
các ngươi phải mau phát Bồ Đề Tâm, nguyện giứt bỏ cái thân súc sinh này
để được vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di
Đà, ngay trong khoảnh khắc, ngồi trên hoa sen, chứng ngôi bất thoái.
Vậy nên có kệ chú rằng:
Các ngươi nghiệp chướng xưa kia nhiều,
Nên mới bị tên đạn lưới vây,
May có thiện duyên công đức lớn,
Quy y Tam Bảo tội tiêu ngay.
• Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha, ma ha
bát nhã ba la mật đa (3 lần đọc chú).
• Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.

 Tải file TẠI ĐÂY

VĂN KHẤN GIAO THỪA VÀ CHỌN NGÀY, TUỔI,GIỜ TỐT...

- NAM MÔ THƯỜNG TRỤ THẬP PHƯƠNG PHẬT!
- NAM MÔ THƯỜNG TRỤ THẬP PHƯƠNG PHÁP!
- NAM MÔ THƯỜNG TRỤ THẬP PHƯƠNG TĂNG!
- NAM MÔ BẢN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT!
- NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !
- Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán
Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.

Kính lạy mười phương chư vị Hộ Pháp - Thiện thần, Thiên phủ, Địa
phủ, Thủy phủ; Thiên quan, Địa quan, Thủy quan cập đẳng chư thần quân.
Đương niên, Đương cảnh, Thành Hoàng- Bản Gia Thổ Công Đông Trù -
Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân; Môn khẩu Thổ Địa ban tài tiếp lộc-chính
vị gia tiên chi thần... Thuỳ từ chứng giám cho tín chủ chúng con:
Tên là:…..............................................................................
Địa chỉ:..................................................................................................
Trong giờ phút Giao Thừa thiêng liêng, tống cựu nghinh tân, tiễn
quan Nguỵ Vương Hành Khiển - Mộc Tinh Hành Binh chi thần - Tiêu
Tào Phán Quan, đón quan Trịnh Vương Hành Khiển - Thạch Tinh chi
thần - Liễu Tào Phán Quan… Năm cũ vừa qua, năm mới đang điểm, Gia
chủ chúng con tâm thành phu thiết Hương Hoa Lễ Vật, kính cúng mươi
phương Tam Bảo Hiền Thánh, cập chư Thần Linh Bản Cảnh, Quan
Đương Niên Hành Khiển, Cửu Huyền Thất Tổ- Nội Ngoại đẳng chư Gia
Tiên... thuỳ từ chứng minh gia hộ cho toàn gia quyến chúng con bước
sang Xuân mới được vạn sự cát tường, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.
Cầu tài đắc Tài, Cầu lộc đắc Lộc, cầu bình an đắc Bình An, cầu trường
thọ đắc Trường Thọ, công thành danh toại... Lại nguyện cho Quốc thái
dân an, thế giới Hoà Bình, chúng sinh an lạc và đồng phát Bồ Đề Tâm.
• Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.
* Xuất hành chọn hướng ngày tế:
• Mồng 1: - Hỷ thần hướng Đông Bắc (tốt nhất), Tài thần hướng
Chính Nam.
• Mồng 2 tết: Hỷ thần Tây Bắc; Tài thần: Tây Nam. Ngày 3 tết:
Nam, Tây Nam tốt.
* Giờ tốt:
• Ngày mồng một tết: Dần ( 03h-05h), Thìn, Tỵ ( 7h -11h), Thân,
Dậu (15h-19h).
• Ngày mồng hai tết: Thìn (7h - 9h sáng), Ngọ (11h -13h), Mùi
( 13h-15h).
• Ngày mồng ba tết: Mão (5h- 7h sáng), Ngọ (11h-13h), Thân( 15-
17h chiều).
* Khai chương mở cửa hàng: Ngày mồng 3: Giờ Mão: 5h - 7h sáng.
Giờ Ngọ: 11h - 13h. Ngày 4: Giờ Tỵ (9-11h), giờ Thân (15-17). Ngày 6:
Giờ Mão (5-7h). Giờ Ngọ, Mùi (13h- 15h).
* Chọn tuổi xông đất: Chủ nhà Nam tuổi: Tý, Ngọ, Mão, Dậu chọn
tuổi có hàng can Nhâm hoặc Ất. Ví dụ Nhâm Dần, Ất Mùi... Chủ tuổi
Dần, Thân, Tỵ, Hợi thì chon tuổi có hàng can Nhâm, Bính, Mậu...
Chủ tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thì chọn tuổi có hàng can Ất, Nhâm,
Tân.
Chủ nhà là nữ tuổi: Tý, Ngọ thì chọn tuổi có hàng can: Bính, Mậu, Tân.
Chủ tuổi Mão, Dậu thì chọn can Nhâm, Ất. Chủ tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi
thì chọn can Nhâm, Bính, Mậu. Chủ tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thì chọn
can Ất, Tân.

 Tải file Word TẠI ĐÂY

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây